Política de privacidade

Marta Pastoriza Ares comprométese a protexer a súa privacidade. Esta Política de Privacidade explica como recompilo e utilizo os seus datos persoais e que dereitos e opcións ten ao respecto. Consulte tamén a miña Política de Cookies, que explica o uso de cookies e outros dispositivos de seguimento da web a través deste sitio web.

Quen é a responsable do tratamento dos seus datos persoais?

Marta Pastoriza Ares con NIF 79342692Y, domicilio en Carballo e correo electrónico info@linguatrabada.com é a responsable do tratamento dos seus datos de carácter persoal. Polo tanto, garántolle a súa seguridade e tratamento confidencial, de conformidade co disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE) 2016/679, así como calquera outra normativa que resulte de aplicación.

Con que fins utilizo os seus datos persoais?

Marta Pastoriza Ares utiliza os seus datos na medida en que sexa permitido polo RXPD, así como pola normativa vixente que sexa de aplicación. En todo caso, o tratamento farase para fins determinados, explícitos e lexítimos e en ningún caso serán tratados de maneira incompatible para tales fins. En concreto levaranse a cabo os seguintes tratamentos:

 • Contestar as súas consultas, solicitudes ou peticións.
 • Xestionar a relación contractual e a prestación dos servizos de consulta solicitados polo/a cliente/a.
 • Xestionar as súas chamadas telefónicas.
 • Emitir xustificantes de cobro polos servizos prestados en favor do/a cliente/a.
 • Para o correcto desenvolvemento do servizo solicitado, trataranse os datos persoais do cliente ou clienta necesarios para un seguimento da evolución deste durante a prestación do servizo.
 • Realizar todos aqueles trámites administrativos, fiscais e contables necesarios para cumprir cos meus compromisos contractuais e obrigas fiscais e contables.
 • Cumprimento das miñas obrigas legais.
 • Analizar e mellorar os meus servizos e comunicacións con vostede.
 • Supervisar e avaliar o cumprimento das miñas políticas e normas.
 • Xestionar o envío de información e prospección comercial por calquera vía en caso de consentimento explícito.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A lexitimación para o tratamento dos seus datos persoais que levo a cabo faise en todo momento en cumprimento co disposto no artigo 6 do RXPD, en concreto a base xurídica para os tratamentos son as que seguen:

 • Artigo 6.1.b) RXPD, o tratamento necesario para a execución dun contrato no que o/a interesado/a é parte ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais.
 • Artigo 6.1.c) RXPD, o tratamento necesario para o cumprimento duna obriga legal aplicable ao responsable do tratamento.
 • Artigo 6.1.f) RXPD, o tratamento é necesario para a satisfacción de intereses lexítimos de Marta Pastoriza Ares ou por terceiros con indicación de ditos intereses lexítimos.

Nos casos nos que a lexitimación para a finalidade principal do uso de datos non se encontre en ningunha das bases xurídicas anteriores, solicitarase o consentimento do interesado ou interesada para o tratamento.

Canto tempo conservo os seus datos?

Os datos persoais conservaranse durante o tempo necesario para a prestación do servizo ou mentres o/a interesado/a non retire o seu consentimento. Posteriormente, os datos serán suprimidos conforme ao disposto na normativa de protección de datos, o que implica o seu bloqueo, ao estar dispoñibles só a solicitude de xuíces/xuízas e tribunais, Defensor do Pobo, Ministerio Fiscal ou as Administracións Públicas competentes durante o prazo de prescrición das accións que puideran derivar e, transcorrido este, procederase á súa completa eliminación.

Con quen comparto os seus datos?

Infórmolle que os datos proporcionados serán comunicados aos diferentes provedores de produtos e servizos que sexan necesarios para a execución do tratamento solicitado. Os provedores están obrigados a utilizar os datos proporcionados única e exclusivamente para o cumprimento do servizo solicitado.

Os datos persoais tratados por Marta Pastoriza Ares para acadar as finalidades detalladas anteriormente poderán comunicarse aos seguintes destinatarios en función da base lexitimadora da comunicación:

 • Ás Administracións Públicas nos casos previstos pola Lei.
 • Ás forzas e corpos de seguridade do Estado.
 • Aos bancos e entidades financeiras para o cobro dos servizos contratados.
 • Aos rexistros públicos de solvencia patrimonial e aos sistemas de prevención contra o fraude.

Cales son os seus dereitos?

En particular, independentemente da finalidade ou a base legal en virtude da que trate os seus datos, ten os seguintes dereitos:

 • Dereito de acceso: calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se Marta Pastoriza Ares está a tratar datos persoais que lle concirnen.
 • Dereito de rectificación: ten dereito a acceder aos seus datos persoais dos que dispoño e solicitar a súa rectificación cando estes sexan inexactos.
 • Dereito de supresión: cando os datos solicitados xa non sexan necesarios para os fins que foron pedidos.
 • Dereito de portabilidade: ten dereito a obter os datos persoais que lle incumben nun formato estruturado de uso común e lectura mecánica e a transmitilos a outro responsable.
 • Dereito a retirar o consentimento: o dereito a retirar calquera consentimento que vostede me dera previamente para manexar a súa información persoal. Se retira o seu consentimento, isto non afectará á legalidade do uso que lle dei á súa información persoal antes de que retirase o seu consentimento.

Como pode exercer os seus dereitos?

Marta Pastoriza Ares comprométese a respectar a confidencialidade dos seus datos persoais e a garantirlle o exercicio dos seus dereitos. Pode exercitalos sen coste ningún ao escribirme un correo electrónico a info@linguatrabada.com indicando simplemente o motivo da súa solicitude e o dereito que quere exercitar, informándolle que é imprescindible, segundo a Lei, que aporte copia do DNI ou NIE. Infórmolle tamén que, seguindo coa miña política de transparencia, todos os dereitos encóntranse na páxina web a disposición dos clientes e clientas. Infórmolle que tamén pode exercer os seus dereitos ao presentar unha declaración ante a autoridade de control competente, cando non estivera satisfeito/a no exercicio dos seus dereitos.